Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Oferujemy wykonywanie usług w pełnym zakresie przewidzianym w ustawach, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami właścicieli lokali zawartymi w uchwałach Wspólnoty w tym:

 • Kompleksowa obsługa administracyjna
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • Kompleksowa obsługa techniczna

Należy pamiętać, że umowa na zarządzanie różni się od umowy na administrowanie tym, że zarządca jest upoważniony do samodzielnego podejmowania wszelkich kluczowych decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania wspólnoty, za które ponosi odpowiedzialność, a administrator działa w oparciu o decyzje podejmowane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

 

Zakres obsługi administracyjnej i technicznej

 

 • protokolarny odbiór dokumentacji Wspólnoty od poprzedniego Zarządcy / Administratora,
 • weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie umów, oświadczeń itp. oraz opiniowanie dokumentów i umów już zawartych celem naniesienia poprawek (aneksów).
 • przygotowanie wszystkich wymaganych regulaminów (in. regulaminu rozliczania kosztów mediów w lokalach), ustalanie szczegółów z Zarządem Wspólnoty i przedstawienie ich w formie uchwały do decyzji właścicieli (w przypadku ich braku),
 • sporządzanie projektów uchwał
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego,
 • przechowywanie dokumentacji technicznej i powykonawczej;
 • realizowanie zadań związanych z wykonywaniem remontów zgodnie z planem przyjętym uchwałą przez właścicieli na dany rok kalendarzowy;
 • nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozem nieczystości,
 • nadzór nad przeprowadzaniem przeglądów technicznych (kominowych, gazowych i budowlanych i innych) przewidzianych ustawą Prawo Budowlane,
 • koordynowanie prac dotyczących bieżącej konserwacji nieruchomości oraz dokonywania napraw budynku, jego pomieszczeń, urządzeń technicznych i instalacji należących do wyposażenia części wspólnej nieruchomości,
 • nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii w nieruchomości wspólnej,
 • nadzór nad utrzymaniem w należnym stanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytkowania,
 • nadzór nad firmami wykonującymi zlecone usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
 • dbanie o ciągłość ubezpieczenia nieruchomości,
 • dokonywanie okresowych odczytów liczników (w przypadku braku odczytów zdalnych),
 • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości,
 • realizowanie zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym,
 • przedstawianie właścicielom sprawozdania rocznego z wykonanych zadań dotyczących nieruchomości w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego.